Utkast: Studieplan for munnleg historie

Heilt sidan Memoar fekk si fyrste Kulturrådsløyving i 2015, har vi arbeidd med å vidareutvikle kursverksemda vår. Målgruppene har heile tida vore både det frivillige kulturvernet og profesjonelle innan arkiv, bibliotek og musé og forsking. 

(Frå introduksjonskurs i Kristiansand Folkebibliotek i 2017. Foto: Helge Dyrholm)

I 2023 tar vi endeleg sikte på å lansere ein fyrste versjon av ein studieplan til studieforbundet  Kultur og tradisjon. I dette forslaget er det organisert i ei pakke på 9 modular som kan setjast saman på ulike måtar for å tilpassast kvar enkelt kursarrangør, frå eit halvdags kurs, via heildags- helge- eller tredagars kurs til ein serie kveldskurs. 

Utkastet er laga av Bjørn Enes – tidlegare leiar av Memoar. Det blir nå publisert i Memoar sin blogg for å hauste kritikk og forslag til forbetring, før vi seinare i vinter eller vår sender det til endeleg godkjenning i Kultur og tradisjon. 

Kommentarar kan skrivast inn som kommentarar i bloggen, i Google-dokumentet som linkane som under «Oversyn» peikar til, som epost direkte til forfattaren (post@gjornenes.no) eller til staben i Memoar gjennom epostadressa post@memoar.no 

13 februar 2023 – Bjørn Enes 

Oversyn:

Munnleg historie 1 – Introduksjon 4 – 24 timar 2

Munnleg historie 2 – Intervju – 4 – 24 timar 3

Munnleg historie 3 – Slektshistorisk intervju  – 4 – 24 timar 4

Munnleg historie 4 – Forteljarkurs – 4 – 24 timar 5

Munnleg historie 5 – Dokumentasjon – 4 – 24 timar 6

Munnleg historie 6 – Arkivering og tilgang – 4 – 24 timar 7

Munnleg historie 7 – Formidling – 4 – 24 timar 8

Munnleg historie 8 – Video- og lydredigering – 4 – 24 timar 9

Munnleg historie 9 – Prosjektutvikling – 4 – 24 timar 10

Munnleg historie 1 – Introduksjon 4 – 24 timar

Læringsmål

 • Kurset skal gi deltakarane ei innføring i grunn-idéen i munnleg historie – at alle livshistorier har verdi som kjeldemateriale om historisk utvikling. 
 • Deltakarane skal lære om og diskutere dei etiske sidene ved munnleg historie, personvern, ytringsfridom og informert samtykke. 
 • Og deltakarane skal få ei innføring i og diskutere bruk og formidling av munnlege kjelder.

Målgruppe 

 • Introduksjonskurset passar for alle som er interessert i å starte med aktivitetar innan munnleg historie.. 

Innhald 

 • Deltakarane brukar ein grundig presentasjonsrunde som utgangpsunkt for å diskutere samanhengar mellom personlege livserfaringar og historiske prosessar. 
 • Diskusjonen går vidare om etiske dilemma og grensene mellom det private og det historisk interessante. Gjennomgang av presseetikken som rettesnor og malar for dokumentasjon av informert samtykke.  
 • Gjennomgang av ulike formidlingsformer (digitale fromat, publikumsarrangement, utstillingar)

Emner 

 • Munnleg historie teori. 
 • Etikk, personvern, ytringsfridom 
 • Formidling

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Foredrag – teori 
 • Gruppearbeid 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 2 – Intervju – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære om og få grunnleggande trening i munnleg historie intervju.

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide med minnesamling og munnleg historie intervju 

Innhold 

 • Førbuing av intervju – undersøkingar og avtalar. 
 • Informasjon til intervjuobjektet – avtale om opptak og arkivering
 • “Fortell om….” Fri forteljing som ideal. 
 • Tre roller: Intervjuar – forteljar – formidlar. 
 • Kamera. Mikrofon. Lys. Bakgrunn
 • Rutine-øving – Når – kor – kven. 
 • Backup og deling av opptaksfil 

Emner 

 • Intervju i teori og praksis
 • Etikk, personvern, ytringsfridom 
 • Teknikk.
 • Rutinar.

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Foredrag – teori 
 • Intervjutrening – teknikktrening

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 3 – Slektshistorisk intervju  – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære om og få grunnleggande trening i slektshistorisk intervju intervju.

Målgruppe 

 • Slektsforskarar. arrangørar av slektsstevner og familiejubilé, personar som vil gjere enkeltintervju med sentrale personar i eiga slekt eller familie. 

Innhald 

 • Førbuing av intervju – undersøkingar og avtalar. 
 • Informasjon til intervjuobjektet – avtale om opptak og arkivering
 • “Fortell om….” Fri forteljing som ideal. 
 • Tre roller: Intervjuar – forteljar – formidlar. 
 • Kamera. Mikrofon. Lys. Bakgrunn
 • Rutine-øving – Når – kor – kven. 
 • Backup og deling av opptaksfil 

Emner 

 • Slektas historie – intervjuobjektets plass i den. 
 • Intervju i teori og praksis
 • Etikk, personvern, ytringsfridom 
 • Teknikk.
 • Rutinar.
 • Læremidler 
 • Artikkelsamling under https://www.memoar.no/munnleg-historie eller anna 
 • Cathrine Haselberg: Enkel håndbok om muntlig historie 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Foredrag – teori 
 • Intervjutrening – teknikktrening

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 4 – Forteljarkurs – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære seg teknikkar for å hugsle livshendingar og fortelje om dei slik at det blir interessant for tilhøyrarane. 

Målgruppe 

 • Alle som er interesserte i å gi livserfaringar og minne vidare til samtid og ettertid. 

Innhald 

 • Din unike kunnskap er livserfaring – ikkje alt du har lært 
 • Mytene om at “eg har ingenting å fortelje” 
 • List opp historiske prosessar du har vore med på – i politikk, yrke, organisasjonsliv, idrett/fritid, familieliv, kulturliv.
 • Kva er privat – kva har interesse for ettertida?
 • Fotografi som inspirasjon til å fortelje 
 • Verdien av anekdotar som småhistorier 
 • Kjensler er ein viktig del av historia 

Emner 

 • Kontekst: Samtidshistorie. 
 • Minneteori. 
 • Forteljekunst 

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Foredrag – teori 
 • Intervjutrening – teknikktrening

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 5 – Dokumentasjon – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære om og trene på dokumentasjonsmetodar for munnleg historie.

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide med dokumentasjon av munnleg historie intervju g intervjusamlingar. 

Innhold 

 • Transkripsjon eller stikkordslogg?
 • Praktisk loggeteknikk – øving 
 • Etikk – varsellampar: (3.person, born, helse, livssyn, risikabel informasjon, “verne mot seg sjølv” mm.)
 • Gullkorn og spissformuleingar – utval av stubbar. 
 • Logg og tekstsamandrag 
 • Logg og emneord

Emner 

 • Innhaldsanalyse
 • Loggeteknikk 
 • Emneordsgenerering 

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Praktisk trening  
 • Teori 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 6 – Arkivering og tilgang – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære om og trene på metodar for arkivering, publisering og formidling av munnleg historie.

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide med arkivering, publisering  og avlevering av munnleg kjeldemateriale.

Innhold 

 • Etikk – samtykke til avlevering og publisering 
 • Kva er eit bevaringsverdig kjeldemateriale? (Avleveringsklar mappe)
 • Notablitetsprinsippet i munnleg historie 
 • Enkeltintervju og samlingar 
 • Mangel på avleveringsadresser – krav om offentleg finansiert langtidslagring av munnleg historie 
 • Publisering – prosjektsider og personsider 
 • Stubbar

Emner 

 • Presseetikk 
 • Samtykke til publisering 
 • Notabilitetsprinsippet i munnleg historie 
 • Arkivpolitikk

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Praktisk trening  
 • Teori 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 7 – Formidling – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære om og trene på metodar for formidling av munnleg historie.

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide med formidling av munnleg kjeldemateriale.

Innhold 

 • Etikk – den tredje rolla: Formidlarstemma 
 • Kva er eit “gullkorn” – definisjon av konsentrert innhald (spissformuleringar)
 • Forteljarpanel
 • Attforteljing 
 • “Vidareforedling” – forteljekunst, teater, litteratur og film. 
 • Nettutstilling
 • Fysisk utstilling og hybrid.
 • Podcast, dokumentarfilm  og sakprosa 

Emner 

 • Presseetikk 
 • Formidlarrolla
 • Ytringsfridom – kunstnarisk fridom. 

Læremidler 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Praktisk trening  
 • Teori 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 8 – Video- og lydredigering – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære å bruke eit skybasert redigeringsprogram til å lage publiseringsfilar, stubbar og formidlingsvideoar. 

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide med redigering av lyd og video. 

Innhald

 • Introduksjon til programvaren – oppretting av brukar og tilgang til prosjekt
 • Opplasting av råfilar. 
 • Tekstplakat i start og slutt. 
 • Trimming av start og slutt. 
 • Fjerning av støy og/eller innhald som strir mot god presseskikk
 • Ferdigkøyring (rendring) 
 • Utklipp av stubbasr – korte utdrag med konsentrert innhald 
 • Rutinar for sletting av opplasta og produsert innhald. 
 • Publisering til Vimeo/YouTube/Minner.no

Emner 

 • Videoredigering 
 • Etikk
 • Videoforteljing

Læremidler 

 • Oppæringsvideoar i redigeringsprogrammet.

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Praktisk trening  
 • Teori 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Munnleg historie 9 – Prosjektutvikling – 4 – 24 timar 

Læringsmål: 

 • Deltakarane skal lære andres erfaringar frå planlegging, oppstart og gjennomfrøing av lokalhistoriske eller tematiske intervjuinnsamlingar.

Målgruppe 

 • Personar i frivillig kulturvern og musé som skal arbeide som prosjektleiarar eller sentrale prosjektmedarbeidarar i munnleg historie prosjket 

Innhold 

 • Etikk: Kvifor skal vi lage enne intervjuserien – trengst det egentlig? 
 • Kva trur vi at vi skal leite etter? Kva trur vi at vi vil finne? 
 • Fyrste skrivebordsversjon av emneordliste. 
 • Utval av dei fyrste som skal intervjuast. 
 • Prosjektskildring – informasjonsskriv for informert samtykke.
 • Kartlegging av eksisterande ressursar og ressursbehov. 
 • Kartlegging av opplæringsbehov. 
 • Budsjettering. 
 • Finansiering – søknader om økonomisk støtte eller sponsormidler.
 • Prosjektnettside. 
 • Prosjektstart – marknadsføring og promotering.
 • Gjennomføring. 
 • Midtvegsevaluering. Formidling 

Emner 

 • Lokalhistorisk / tematisk kontekst
 • Emneord / intervjuguide / spørjelister
 • Utval av intervjuobjekt 
 • Prosjektarbeid
 • Budsjettering og finansiering 
 • Profilering og marknadsføring 
 • Etikk 

Læremidler 

 • Cathrine Haselberg: Enkel håndbok om muntlig historie 

Andre ressurser 

 • Kurslærar – kontakt post@memoar.no

Arbeidsmetoder 

 • Lærarstyrt samtale og diskusjon
 • Praktisk trening  
 • Teori 

Overordna mål 

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.

Skriv gjerne ein kommentar:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.