4 nye kurs om munnleg historie

Rapport om arbeidet med kompetanseutvikling  Også når det gjeld utvikling av kunnskapar og ferdigheter innan munnleg historie, er Memoarkonferansen den viktigaste hendinga i 2017 og fyrste halvår av 2018. Ambisjonen om å skapa eit forum der ulike fagmiljø og frivillige kan møtast for å dela kunnskapar og legga grunnlag for nye samabeidstiltak lukkast. Foredragshaldarane påFortset å lese 4 nye kurs om munnleg historie

Avlevering av munnleg kjeldemateriale er framleis uløyst

Heilt sidan starten i 2015 har Memoar arbeidd for at det skal bli oppretta eit «munnleg riksarkiv» i Noreg. Munnleg kjeldemateriale som blir samla inn av historie- og sogelag, musé og av forskarar, går i stor grad tapt av di det ikkje finst eit nasjonalt system for å ta mot, arkivera/katalogisera og formidla munnleg kjeldemateriale.Fortset å lese Avlevering av munnleg kjeldemateriale er framleis uløyst

Rapport: Organisasjonsutvikling i Hordaland

Det har utvikla seg tre område for Mermoar si organisasjonsutvikling i Hordaland: Bygging av Memoar som ein medlemsorganisasjon,  bygging av ei profesjonell kjerne i Memoar  og samarbeid / samhandling med andre. Samarbeid med Sjøfartsmuseet: Forteljarpanel om kvinner til sjøs 6/5-2018 Medlemsutvikling og internt liv  Medlemsutviklinga har vore positiv, og Memoar har no 62 medlemmer. DeiFortset å lese Rapport: Organisasjonsutvikling i Hordaland

Krafttak Hordaland vil halda fram i 2019

Søknad om framhald av prosjektet i 2019. Til kulturadministrasjonen i Hordaland Fylkeskommune, Frå Memoar, 31. mai 2018. Sak: Kulturelt utviklingsprosjekt «Krafttak for munnleg historie i Hordaland Som diskutert under møtet med kulturadministrasjonen i Hordaland Fylkeskommune den 9. februar, vil me gjerne rekna arbeidsåret 2017 som forprosjekt og arbeidsåra 2018, 2019 og 2020 som hovudprosjekt iFortset å lese Krafttak Hordaland vil halda fram i 2019

Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar

I løpet av året 2017 har Memoar utvikla seg frå ein lokal organisasjon i Bergen til ein Hordalandsorganisasjon, med mange medlemmer og aukande aktivitet også andre stader i landet. Medlemstalet ved førre årsmøte var 18. Medlemstalet i februar 2018 er 60. Styret har i 2017 vore desse: Bjørn Enes Varamedlem: Jostein Saakvitne-   Ada Freng   Fortset å lese Året 2017: Rapport om utviklinga av Memoar

Ny lokalforeining i Kristiansand

Eit svært vellukka introduksjonskurs til munnleg historie vart gjennomført i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek i dagane 28-30 august 2017. Tre intense kursdagar vart avrunda med at nesten alle kursdeltakarane teikna medlemskap i Memoar og valde ein leiar. Om kort tid opnar biblioteket eit intervjustudio som alle innbyggarar i Kristiansand kan nytta. God steming i StudioFortset å lese Ny lokalforeining i Kristiansand